سفیران vip

جوایز و افتخارات

همکاری با شرکت های معتبر و خوشنام از جمله سوابق درخشان گروه سفیران (رشیدی) است. اما این همکاری مقدور نبود مگر با دقت نظر مجموعه و حسن سوابق و انجام کار مجموعه که ادامه روند کار را مقدور ساخته است.اصول و ضوابط رعایت شده در سفیران منجر به اخذ گواهی های استانداردی شده است که گواه این مدعا است.

جوایز و افتخارات
جوایز و افتخارات
جوایز و افتخارات
جوایز و افتخارات